Top-menu

Tel.

Xpert Slider

Deratizácia

Likvidácia myšovitých hlodavcov pomocou nástrah a staníc...

Dezinfekcia

Ničenie choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov...

Dezinsekcia

Likvidácia obtiažneho a škodlivého hmyzu...

Deratizácia

Dezinfekcia

Dezinsekcia

Deratizácia

Deratizácia je súbor opatrení na likvidáciu myšovitých hlodavcov pomocou požerových nástrah a odchytových lepových staníc. Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov (potkan, myš, krysa, atď.), ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Na deratizáciu používame len prípravky tretej generáciu, ktoré sú veľmi účinné a zaručujú požadovaný efekt.

Škody spôsobované hlodavcami sú škody priame, sú to také škody, ktoré hlodavce spôsobujú jednak tým, že konzumujú krmivá, suroviny, potraviny, znečisťujú a znehodnocujú ich močom a trusom. Jeden potkan skonzumuje za rok asi 9 kg obilia, ale znehodnotí 1 q. Ďalej ničia ohlodávaním obaly všetkého druhu, rôzne materiály, prehlodávajú otvory vo dverách, stenách, podlahách a okolo inštalácií. Poškodzujú nábytok, textílie, elektroinštaláciu, vodoinštaláciu a rôzne iné zariadenia. Škody nepriame, súvisia so škodami priamymi a sú tvorené nákladmi vynaloženými na odstraňovanie škôd spôsobených činnosťou hlodavcov, na hubenie hlodavcov a preventívne opatrenia. Škody hygienické, ktoré sú spôsobené znečistením prostredia trusom, močom, zápachom a prenosom rady závažných ľudských chorôb (leptospirózy, salmonelózy, tularémie a moru).

Ochranná a ohnisková deratizácia sa prevádza v prvom rade za účelom ochrany ľudského zdravia a ďalej aj v snahe zabrániť ekonomickým škodám, ktoré hlodavce spôsobujú., je zdravotníckym opatrením, ktorého účelom je zabrániť vzniku a šíreniu infekčných chorôb. Na ochrannú a ohniskovú deratizáciu sa preto vzťahujú predovšetkým zdravotnícke právne predpisy (zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1997 Z.z. o ochrane zdravia ľudí).

Ochranná  (preventívna) deratizácia je z hľadiska výskytu infekčných chorôb a ochrany majetku preventívnym opatrením. Ochranná deratizácia je väčšina bežne prevádzaných deratizačných akcií. Ohnisková deratizácia sa prevádza v ohniskách zvýšeného výskytu hlodavcov.

Deratizácia odborne

Deratizácia je systém regulácie škodlivých myšovitých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou konkrétnych hlodavcov. Deratizácia sa vykonáva za účelom ochrany ľudského zdravia s cieľom zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavce spôsobujú. V súlade s biologickou aktivitou sa deratizácia hlodavcov vykonáva minimálne dvakrát ročne v obdobiach na jar a na jeseň.

Deratizácia hlodavcov zabráni:

- prenášaniu rady závažných infekčných ochorení (salmonela, toxoplazmóza, Weilova žltačka, atď.)

- spôsobovaniu hospodárskych škôd požieraním (30 g denne u potkana a krysy)

- znečisťovaniu prostredia

- znehodnocovať suroviny a výrobky

Deratizácie zahrňuje:

- Priebežné monitorovanie hlodavcov - vstupy, druhy

- Kontrolu, doplnenie a výmenu nástrah

- Odstraňovanie starých nástrah uhynutých jedincov

- Odovzdanie práce odpovedajúcej príslušným hygienickým predpisom a normám

- Upozorňovanie na technické nedostatky umožňovanie vstup hlodavcov do objektu

 

Monitoring výskytu hlodavcov:

Pred prevedením deratizácie je dobré vedieť proti akému hlodavcovi zasahujeme. Je ťažké hlodavcov zazrieť, ale stretávame sa s jeho výsledkami práce, podľa ktorých môžeme určiť druh – podľa trusu, ktorý po sebe zanecháva.Deratizáciu vykonávame pokladaním nástrah. Tieto nástrahy sa pokladajú samotné, alebo s kombináciou miešaných potravín, aby sa tým zvýšila atraktívnosť požerových nástrah. Na monitoring nepoužívame látky obsahujúce jed. Doporučujeme lepiace nástrahy, alebo nástrahové staničky. Nejedovaté nástrahy sa pokladajú do špeciálnych nástrahových staničiek. Tým sa čiastočne znemožní prístup pre iné zvieratá resp. deti. Požerová nástraha sa nesmie nasypať voľne na podlahu. Staničky používame buď papierové do suchého prostredia, alebo plastové pre vlhké priestory, lepiace nástrahy. Druh staničky volíme podľa druhu hlodavca, ktorý sme zistili monitoringom (staničky buď väčšie, alebo menšie – podľa trusu hlodavca...).

 

Deratizačné staničky

V súlade s biologickou aktivitou hlodavca doporučujeme vykonávať deratizačné zásahy minimálne dvakrát ročne v obdobiach: jar a jeseň. Deratizačné nástrahy kombinujeme podľa prostredia a potreby v rôznych formuláciách (napr.: granule, voskové bloky, kombinované nástrahy, odchytové pasce, atď.) a ukladáme zväčša do PVC vaničiek alebo jedových staničiek.

S jedovatými staničkami nemanipulujeme a sú pevne upevnené!

Počet jedových staničiek je určený veľkosťou deratizačného objektu.

Pri ukladaní nástrahy do jedových staničiek sa každá stanička označí poradovým číslom a jej poloha uloženia sa zaznačí do pôdorysného plánu ošetrovaného objektu. Tento pôdorysný plán slúži pre potreby odberateľa aj dodávateľa. Na základe tohto pôdorysného plánu sa vykonáva potom kontrola účinnosti deratizácie, ktorej výsledky sa zaznamenajú do výkazu o vykonanej kontrole deratizácie. Takto vykonaná deratizácia je v súlade s programom HACCP ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v potravinových prevádzkach na základe Zákona o potravinách a Zákona o zdraví ľudí.

Protokol o vykonanej práci

Vypracovanie protokolu o vykonanej práci, t.j. uvedení údajov: počet jedovatých staničiek, druh nástrahy – použitý materiál, bezpečnostná karta.

 

Používaný materiál

1. Papierová jedová stanička malá je určená pre štandardné použitie (suché prostredie) na malé hlodavce (myš domáca, myšice a pod.). Obsahuje vždy 40 g požadovanej nástrahy. Doporučený počet je 1 stanička na cca. 10 m2.

2. Papierová jedová stanička veľká je určená pre štandardné použitie (suché prostredie) pre veľké hlodavce (potkan...). Obsahuje 100 g požadovanej nástrahy. Doporučený počet je 1 stanička na cca. 10-20 m2.

3. Plastová stanička „PLAST“ je určená pre použitie vo vlhkom prostredí, obsahuje vždy 200 g voskovej nástrahy. Je určená pre malé i veľké hlodavce. Doporučený počet je 1 stanička na cca. 30-50 m2.

Stupeň zamorenia sa rozdeľuje:

1. Malý, nízky – postup deratizácie – položenie jedových staničiek podľa plochy objektu

2. Stredný – postup deratizácie – podľa plochy objektu s nárastom o 20% položených staničiek

3. Vysoký – postup deratizácie – podľa pulzačnej metódy, tzn. Nárast o 50% položených staničiek.

 

Spôsoby výkonu deratizácie

- Kladením požerových nástrah

- Odchytovými pascami

 

Súčasťou výkonu deratizácie sú:

- prípravné a bezpečnostné opatrenia (osveta - školenia, výstražné letáky a pod. )
- priebežné monitorovanie výskytu migračných vstupov a druhu hlodavcov
- kontrola, dopĺňanie a výmena nástrah
- odstránenie starých nástrah a uhynutých jedincov
- poradenstvo pri preventívnych opatreniach a upozorňovanie na  nedostatky pri preventívnych opatreniach
- vyhotovenie Protokolu o vykonaní a odovzdaní prác zodpovedajúcim príslušným hygienickým predpisom a normám
- pri deratizácii v súlade s programom HACCP vyhotovenie výkazu o vykonanej kontrole a pôdorysného plánu uloženia nástrah v jedových staničkách 

 

Deratizácia je dôležitá pretože škodcovia spôsobujú :

 - mnoho infekčných chorôb (salmonela, toxoplazmóza, Weilova žltačka atď.)
 - spôsobujú hospodárske škody požieraním
 - znehodnocujú suroviny a výrobky 

 

Pri prevádzaní deratizácie je potrebné tiež dôkladne prehliadnuť priestory, kde dochádza k výskytu hlodavcov a zistiť, kde sú ich prístupové cesty. Bez ich utesnenia môže opäť dochádzať k neželaným návštevám škodlivých hlodavcov do objektu. Preto je potrebné:

-          Zakryť otvorené kanalizačné poklopy, staré rozvody kanalizácie alebo vody

-          Zaskliť pivničné okná

-          Okolie rozvodov vody, plynu a pod. utesniť betónovou zmesou

-          Zatesniť ostatné priechody